سازمان خدماتی
​​​​​​​ایده آل دوربین / تعمیرگاه مرکزی دوربین 

خدمات ما

نمایندگان شهرستان‌ها

برای تعمیرات دوربین عکاسی و لنز به کجا مراجعه کنم؟

استان البرز

نمایندگی تعمیرات دوربین عکاسی و لنز و فیلبرداری در کرج و دیگر مناطق وابسته به استان البرز

استان مرکزی

نمایندگی تعمیرات دوربین عکاسی و لنز و فیلبرداری در اراک و دیگر مناطق وابسته به استان مرکزی

استان قزوین

تعمیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لنز در شهرستان قزوین و شهرستان‌های دیگر تابعه در استان قزوین

استان اصفهان​​​​​​​

تعمیرگاه مرکزی دوربین در استان اصفهان جهت تعمیرات دوربین عکاسی ، فیلمبرداری و لنز در اصفهان

استان فارس

تعمیرگاه دوربین عکاسی در شیراز جهت تعمیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لنز 

استان زنجان

برای تعمیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لنز در شهرستان‌های استان زنجان بایستی به کجا مراجعه کنم؟

استان یزد

تعمیر دوربین عکاسی و فیلمبرداری و لنز در استان و شهرستان یزد

استان کرمان

در استان کرمان برای تعمیر دوربین عکاسی و لنز و فیلمبرداری بایستی به کجا مراجعه کنم؟